Проекти

През 2006 - 2007 години Фондация „Приморско 2004“ има изпълнен Проект „Създаване на устойчива заетост на групи в неравностойно положение, социално слаби и безработни лица в областта на професионалната подготовка в с. Ясна поляна, Община Приморско“. Проектът беше финансиран по Програма „Развитие на общности“ към Социалноинвестиционен фонд на Министерство на труда и социалната политика.

Стойността на изпълнения проект е 66 097,00 лв., от които 13 673,00 лв. - съфинансиране от Фондация „Приморско 2004“.

Приморско 2004 - проектиПриморско 2004 - проекти


През 2008 - 2009 година Фондация „Приморско 2004“ участва в изпълнението на проект „Намаляване на безработицата и ограмотяване чрез създаване на компютърно-информационен център - град Якоруда“ - като водеща организация. Проектът беше финансиран по Програма „Развитие на общности“ към Социалноинвестиционен фонд на Министерство на труда и социалната политика.

Стойността на изпълнения проект е 117 314,00 лева, от които 23 463,00 - съфинансиране от Фондация „Приморско 2004“. Дейностите по проекта бяха изпълнени качествено и в срок - видно от приемо-предавателните протоколи. Културно-информационният център беше открит, като веднага започна да функционира много активно, съгласно поставените цели и задачи по проекта.

Приморско 2004 - проектиПриморско 2004 - проекти


Към 06.02.2014 г. Фондация „Приморско 2004“ има одобрено проектно предложение за финансиране от МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, с контролен орган Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към Министерство на земеделието и храните на Република България.

Проект: „Модерните техники за туристическа анимация в подкрепа и за развитие на културните атракции в община Приморско“ - гр. Приморско. Основния фокус в дейностите на проекта е създаването на електронно съдържание, надграждащо съществуващите в реалността туристически атракции и туристически обекти - музейни експозиции, етнографски атракциони, културно-исторически паметници, природни забележителности и събития от културния календар на общината. Надграждане означава не само да бъдат показани конкретните физически сгради, музей, експозиции, археологически разкопки и природни феномени, а да бъде представен пред потребителите цивилизационният смисъл на всички тези обекти, съществуващи в реалността и тяхната връзка. Създаването на това електронно съдържание позволява конкретните реални обекти, разположени на територията на Община Приморско, да бъдат анимирани (оживени) и свързани със съзнанието на потенциалните туристи и гости, което придава ново качество и нова потребителска стойност на културно-историческите и природните дадености. Освен виртуалното представяне на туристическите атракции (във виртуалното пространство) е необходимо да бъдат представени и туристическите продукти и услуги, предлагани на посетителите на атракциите от местните предприемачи - ресторантьори, хотелиери, рибари, кулинари и др.

Към 03.01.2014 г. Фондация „Приморско 2004“ в партньорство с Община Приморско разработва следните проекти:

Проект: „Българската Ясна Поляна, Лев Николаевич Толстой - духовността в хората“. Проектът има за цел създаване на близки контакти и участие в съвместни инициативи и събития с Музеен комплекс „Ясна поляна“, Руска федерация. Проектът ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма 2014 - 2020 г.

Проект: „Консервационни и реставрационни работи на част от антична крепост Урдовиза“, гр. Китен. Проектът има за цел възстановяване на разкрития участък от крепостната система на „Урдовиза“. Той ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма 2014 - 2020 г.