Фондация "Приморско 2004"

ФОНДАЦИЯТА ИМА ЗА ЦЕЛ:

 • развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 • подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
 • подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
 • защитата на човешките права или на околната среда;
 • запазване културното наследство по българските земи;
 • консервация, реставрация и експлоатиране паметници на културата на територията на Община Приморско;
 • сътрудничество с компетентните международни организации.

ФОНДАЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНАТА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

 • осъществява и организира реставрацията и консервацията на паметници на културата на територията на Община Приморско;
 • прилага международния опит у нас;
 • организира курсове по мениджмънт на паметници на културата;
 • подпомага практическото обучение на студенти по история, археология и културология по време на реставрирането или консервирането на паметниците на културата;
 • организира допълнително обучение в съответствие с изискванията на ЕС по стандартите и директивите за реставрация и консервация с помощта на сътрудници, научни и професионални институции и организации в страната и чужбина;
 • организира публикации и други издателски материали със сродни организации в страната и чужбина;
 • организира туристически мероприятия, свързани с паметниците на културата, историческото, археологическото и културно наследство;
 • организира мероприятия за културен, селски и еко туризъм, свързващ културни и туристически прояви, подпомагащи осъществяване основните цели на фондацията.
 • осъществяване и организиране на културни мероприятия за представяне и популяризиране на българското културно наследство;
 • извършване на дейности за утвърждаване духовните ценности на гражданското общество и достиженията на културата и изкуството;
 • участие в съвместни проекти с български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации;
 • организиране на конгреси, фестивали, изложения, конкурси, публикации и други издателски материали със сродни организации в страната и чужбина.;
 • организиране на обучение, квалификации и програми за работа с деца.
 • други подходящи дейностти, съобразени с целите на фондацията.